Foutmelding

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/hilde/domains/nvasp.nl/public_html/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /home/hilde/domains/nvasp.nl/public_html/includes/common.inc).

Motivatie en literatuur bij richtlijn Opnamescreening

Publicatiedatum: 
29 mei 2013

 

CONCEPT RICHTLIJN OPNAMESCREENING VAN REGIO ZUID (MOTIVATIE EN LITERATUUR) , oktober 2004 (revisie april 2012)

Vastgesteld 29-5-2013

Het is denk ik goed een aantal uitgangspunten die bij het opstellen van het concept een rol hebben gespeeld de revue te laten passeren.

 1. Normale diagnostisch proces (45, 46, 47, 58)

 • Uit de (auto)anamnese (incl. voorgeschiedenis en familie anamnese) wordt de meeste informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt verkregen
  De ervaren arts heeft een beter idee over de prevalentie van ziekten in zijn populatie en betrekt meer observationele en contextuele informatie van de individuele patiënt bij de besluitvorming

 • Lichamelijk onderzoek levert soms aanvullende, een enkele maal nieuwe informatie

 • Resultaten van aanvullend onderzoek (incl. lab.) kunnen een diagnose meer of minder aannemelijk maken, een indruk geven over de ernst van een aandoening en contra-indicaties voor behandeling opsporen

De drempel voor aanvragen wordt mede bepaald door de ernst van de (te verwachten) aandoening, de wensen van de patiënt en de invloed op het te voeren beleid
Bij de arts kunnen onzekerheid (ook na een recent gemiste diagnose), weinig tijd voor anamnese en lichamelijk onderzoek of weinig energie (burn-out) leiden tot medisch niet geïndiceerd aanvullend onderzoek
Ervaren artsen blijken zich dit veelal bewust te zijn en relativeren het belang van afwijkende uitslagen in zulke situaties (19, 39, 40)

 • De diagnostische strategie bestaat uit het via risicostratificatie (prior-odds x likelihoodratio = posterior-odds) tot een grotere diagnostische zekerheid komen

  Van betekenis hierbij zijn de “test”eigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) van symptoom/ verschijnselen/ laboratoriumtest en de prevalentie van de aandoening in de (telkens door selectie meer gedifferentieerde) populatie

Een prevalentie tussen de 30 en 70 % biedt de beste vooruitzichten om middels aanvullend onderzoek een diagnose meer of minder waarschijnlijk te maken

Deze prevalentie is in de praktijk een door de arts al of niet bewust gemaakte schatting

 1. Diagnostisch proces bij opname van psychiatrische patiënten in een APZ
  Bij opname in een APZ zijn er soms weinig (betrouwbare, specifieke) anamnestische gegevens te verkrijgen.
  Aangezien dit de belangrijkste bron van informatie is maakt dit het diagnostisch proces minder betrouwbaar.

De ervaring van de arts met de prevalentie van aandoeningen in de betreffende populatie (pat. die worden opgenomen in een APZ in de betreffende regio van het land) en observationele en contextuele gegevens worden extra belangrijk om de kans op de diverse somatische aandoeningen te schatten.

In dit verband valt te denken aan:

 • leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, maatschappelijke leefgroep etc

 • informatie van verwijzer/huisarts/familie/derden (verloop actuele problemen, medische voorgeschiedenis, medicatie, drugs, alc., seksueel gedrag…..), observatie door verpleegkundigen eerste dagen na opname. Aanvullende informatie van ziekenhuis.
  Overigens leert de ervaring dat de medische informatie bij de verwijzer en de huisarts nogal eens onvolledige is. (zorgmijders, veel verhuizingen, medical shopping)

NB In ons APZ wordt soms nagelaten dossiers van eerdere opnames te raadplegen en de huisarts te bellen voor informatie met als gevolg “herhaling van zetten”

Verder kan geprobeerd worden de diagnostische zekerheid te vergroten middels aanvullend onderzoek in de vorm van screening
Op theoretische gronden kan van aanvullend onderzoek onder deze omstandigheden verwacht worden dat er veel fout positieve uitslagen zullen zijn

Zoals boven vermeld blijken ervaren artsen zich dit veelal bewust te zijn en relativeren het belang van afwijkende uitslagen in deze situatie

 1. Screening

Onder screenen wordt in dit verband verstaan: het opsporen van aandoeningen zonder dat er specifieke klachten en/of verschijnselen zijn.

Het verrichten van aanvullend lab. onderzoek i.v.m. het instellen van (psychiatrische) therapie (bv. leverfuncties, nierfunctie) is aanvraag op indicatie en valt formeel niet onder screening

Ook bij screening wordt ervan uitgegaan dat de op te sporen aandoeningen klinisch relevant zijn. M.a.w. de gevonden afwijkingen zijn van belang voor het te voeren beleid

Over wat klinisch relevant is kan echter verschil van mening bestaan:

 • Het betreft aandoeningen die invloed hebben op psychisch functioneren en die niet altijd specifieke verschijnselen en klachten geven (bv schildklierfunctiestoornissen)

 • Het is zinvol/noodzakelijk de aandoening te behandelen ten einde erger te voorkomen (bv diabetes mellitus, lues)

 • De aandoening geeft contextuele informatie die van belang kan zijn voor het te voeren beleid (bv. alcohol-drugs gebruik)

 • De aandoening vormt (ook) een risico voor anderen (bv medepatiënten) (b.v. SOA)

Echter:

 • Is de algemene lichamelijke toestand bij iedere patiënt van belang? (bv Hb, albumine)

 • Moet er altijd een diagnose zijn voordat behandeld wordt (bv. vitaminedeficiëntie)

 • Is het belangrijk de aandoening vroeg op te sporen of is het voldoende te wachten tot er klachten/verschijnselen zijn?

 • Moeten ook voorbijgaande aandoeningen opgespoord worden? (b.v. leverfunctiestoornissen na bekend alcoholgebruik)

 • Moeten ook zeldzame aandoeningen die op zich belangrijk voor het te voeren beleid zijn direct bij de screening opgespoord/uitgesloten worden?( bv hyperparathyroïdie)

 • Is het juridisch en maatschappelijk geaccepteerd om bepaald onderzoek achterwege te laten? (bv lues)

 1. Wat is er bekend over screening bij opname in APZ?

  1. Internationaal (zie literatuurlijst)
   Wat opvalt bij lezing van de literatuur is dat er erg verschillende adviezen worden gegeven m.b.t. laboratorium opname screening in het APZ.
   De inhoud van de pakketten verschilt, vooral echter de omvang (alleen glucose en TSH worden bijna door iedereen genoemd).
   Dat kan dat te maken hebben met de onderzochte populatie (leeftijdsopbouw, grootstedelijke versus landelijke regio, manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd is)
   Maar de indruk bestaat dat vooral de gehanteerde criteria voor welke aandoeningen van belang worden geacht (zie boven) een belangrijke rol spelen

Ook praktische aspecten kunnen van invloed zijn op het gegeven advies: screening combineren met onderzoek dat so wie so vaak (op indicatie) aangevraagd wordt (uitgangswaarden i.v.m. med. ther. ) of dat automatisch door het apparaat meebepaald wordt (VBO)

  1. In Nederland
   Het COBO adviseerde in 1998 een tamelijk uitgebreid opname screeningpakket (94)

Een onderzoek onderzoek van de Inspectie in 2004 (43) meldt een grote variatie in samenstelling en uitgebreidheid van de screenings pakketten bij de verschillende Nederlandse GGZ instellingen.

 

Binnen onze NVASP regio Zuid zijn er ook forse verschillen

Ik heb twee publicaties (34, 63) kunnen vinden die de opbrengst van aanvullend onderzoek bij opname in een Nederlands APZ onderzochten. In beide gevallen betrof het oudere psychiatrische patiënten, bij wie een grote somatische co-morbiditeit verwacht kan worden. Ik beperk met tot de resultaten m.b.t. lab. onderzoek

 • Zoals we hebben kunnen horen tijdens de presentatie op de landelijke dag in Enschede in 1995 komt coll. Harms tot het advies te testen op: glucose, hemoglobine, TSH en misschien urineonderzoek en bij mannen PSA.
  Luesreacties zouden alleen om “tuchtrechtelijke redenen” nut hebben.

  Uitgangspunt was dat alleen niet op andere wijze bekende of te verwachten afwijkende lab. uitslagen die aanleiding gaven tot voor de patiënt nuttig geachte actie in het screeningsprogramma zouden worden opgenomen

 • Onze NVASP collega Evert Jan Mookhoek komt op grond van zijn onderzoek tot de aanbeveling te screenen op: glucose, foliumzuur, vitamine B12 en urineweginfecties bij vrouwen.
  Gezien de frequentie van indicaties voegt hij om pragmatische redenen toe: VBO, leverenzymen, kreatinine of ureum, elektrolyten en TSH

In beide gevallen is het voorgestelde “zuivere” screeningspakket beperkt van omvang

Beide onderzoeken zijn transparant van opzet, bevatten brongegevens en geven zo een goede gelegenheid tot discussie

 1. Kunnen en willen we de doeltreffendheid van screening vergroten?

Mogelijke methoden:

 • probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
  (Naar analogie van het door de Nederlands Vereniging Voor Klinische Chemie in samenwerking met het SAN en het NHG ontwikkelde aanvraagformulier voor huisartsen) (68, 87)
  Met behulp hiervan kunnen doelgroepen onderscheiden worden met een grotere kans op bepaalde aandoeningen

Op deze aandoeningen kan dan gescreend worden middels door experts geadviseerde bepalingen

 • feedback (laboratoriumspecialist, medisch specialist) via PC of diagnostisch toetsoverleg (19, 23, 92)

 • gefaseerde diagnostiek

  Onderzoek naar zeldzame aandoeningen kan op een later tijdstip plaatsvinden bv bij geen verbetering van klinisch beeld of als er meer informatie over de patiënt beschikbaar komt

  Veel voorbijgaande lab. afwijkingen hebben te maken met de omstandigheden voor opname. Is er iets voor te zeggen in sommige gevallen de opname screening uit te stellen? (bv. pat. bekend met alc. gebruik, niet erg ziek bij heropname. Tijdelijke leverfunctiestoornissen zijn te verwachten)

  Is dit praktisch uitvoerbaar?

Tot slot,

Bij het opstellen van het Concept Richtlijn Opnamescreening is voor de beide standaardpakketten uitgegaan van de resultaten van bovengenoemde twee Nederlandse onderzoeken. Voor andere binnen de psychiatrie veel voorkomende doelgroepen is geprobeerd het screeningpakket op maat uit te breiden met de geëigende testen en zo te komen tot een doelgroep/probleem- georiënteerd aanvraagformulier

Het zou goed zijn als we eerst discussie voeren over bovenstaande uitgangspunten en suggesties.

Daarna kunnen we kijken of we ons aanvraaggedrag willen optimaliseren en zo ja hoe we dat doen.
Probleemgeoriënteerd aanvragen kan daarbij een hulpmiddel zijn
De individuele bepalingen (bepalingen die tot discussie aanleiding zullen geven zijn naar verwachting: luesreacties, vitamines en leverfuncties) en pragmatische aspecten (combineren van aanvragen) kunnen daarbij ter sprake komen

Ivo Malfait, Rob Beurskens, NVASP regio Zuid

 

Literatuur (nieuw toegevoegde literatuur is vet gedrukt)

 

1

Abbasi Q.A. e.a.

Measuring and estimating daily urine volume in psychiatric patients: strengths and weaknesses

Schizophrenia Research, 1997, vol. 28, 87-93

2

Adler, -M

De beoordeling van afwijkende levertests

Patient Care juli-aug. 2004

3

Akin BV, Hubbell FA, Frye EB, Rucker L, Friis R.

Efficacy of the routine admission urinalysis.

Am J Med. 1987 Apr;82(4):719-22.

4

Al-Sughayir MA.

Referral pattern of physical diseases in psychiatric in-patients.

Saudi Med J. 2000 Sep;21(9):864-8.

5

Anfinson TJ, Kathol RG.

Screening laboratory evaluation in psychiatric patients: a review.

Gen Hosp Psychiatry. 1992 Jul;14(4):248-57. Review.

6

Bartsch DA, Shern DL, Feinberg LE, Fuller BB, Willett AB.

Screening CMHC outpatients for physical illness.

Hosp Community Psychiatry. 1990 Jul;41(7):786-90.

7

Bischet D.G.

Diagnosis of polyuria and diabetes insipidus

Website uptodate.com Last literature review mei 2011

8

Boland BJ, Wollan PC, Silverstein MD.

Review of systems, physical examination, and routine tests for case-finding in ambulatory patients.

Am J Med Sci. 1995 Apr;309(4):194-200.

9

Boodhoo, -J-H

Syphilis serology screening in a psychogeriatric population: Is it worth-while?

British Journal of Psychiatry 1989 155: 259-62

10

Bouman WP, Arcelus J.

Are psychiatrists guilty of "ageism" when it comes to taking a sexual history?

Int J Geriatr Psychiatry. 2001 Jan;16(1):27-31.

11

Brugha TS, Wing JK, Smith BL.

Physical health of the long-term mentally ill in the community. Is there unmet need?

Br J Psychiatry. 1989 Dec;155:777-81.

12

Buntinx, -F

Screening versus diagnostiek: complexe problemen

Huisarts en Wetenschap mei 2004 47: 230-235

13

Cahn W. E.a.

Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik

Tijdschrift voor psychiatrie, 2008, 50,9; 579-591

14

Catalano G, Catalano MC, O'Dell KJ, Humphrey DA, Fritz EB.

The utility of laboratory screening in medically III patients with psychiatric symptoms.

Ann Clin Psychiatry. 2001 Sep;13(3):135-40.

15

Checchio,-L-M; Como,-A-J

Electrolytes, BUN, creatinine: who's at risk?

Ann-Emerg-Med. 1986 Mar; 15(3): 363-6

16

Colgan, -J: Philpot, -M

The routine use of investigations in elderly patients

Age Aging 1985 14: 163-67

17

Delwaide,-J e.a.

Diagnostisch beleid bij verhoogde transaminasespiegels

Patient Care november 2001

18

Devillé,-W

Beoordeling van de kwaliteit van rapportage van diagnostisch onderzoek

Huisarts en Wetenschap februari 2004 47: 340-345

19

Dijksterhuis,-P-H

Waarom aanvullend onderzoek? De functie van het aanvullend onderzoek voor de huisarts

Huisarts en Wetenschap februari 1994 437: 467-472

20

Dinant, -G-J e.a.

Implementatie van diagnostisch onderzoek in de dagelijkse praktijk: De paradox tussen evidence en practice

Huisarts en Wetenschap februari 2004 47: 99-103

21

Dolan JG, Mushlin AI.

Routine laboratory testing for medical disorders in psychiatric inpatients.

Arch Intern Med. 1985 Nov;145(11):2085-8.

22

Dula DJ, DeNaples L.

Emergency department presentation of patients with conversion disorder.

Acad Emerg Med. 1995 Feb;2(2):120-3.

23

Eijkelenburg-Waterreus van, -J-J-h e.a.

Interventies gericht op het beïnvloeden van het aanvragen van laboratoriumonderzoek

Huisarts en Wetenschap februari 1998 41: 121-125

24

Enns, -M; Ross, -C; Clark, -P

Thyroid screening test in psychiatric patients

Gen.Hosp.Psychiat. 1992 14: 334-39

25

Ferguson, -B; Dudleston, -K

Detection of physical disorder in newly admitted psychiatric patients

Acta Psychiatr. Scand. 1986 74: 485-89

26

Frame DS, Kercher EE.

Acute psychosis. Functional versus organic.

Emerg Med Clin North Am. 1991 Feb;9(1):123-36. Review.

27

Garden G.

Physical examination in psychiatric practice

Advances in psychiatric treatment 2008, 11, 142-149

28

Gold MS, Dackis CA.

Role of the laboratory in the evaluation of suspected drug abuse.

J Clin Psychiatry. 1986 Jan;47(1 Suppl):17-23.

29

Gomez-Gil E, Trilla A, Corbella B, Fernandez-Egea E, Luburich P, de Pablo J, Ferrer Raldua J, Valdes M.

Lack of clinical relevance of routine chest radiography in acute psychiatric admissions.

Gen Hosp Psychiatry. 2002 Mar-Apr;24(2):110-3.

30

Gregory R.J. e.a.

Medical screening in the emergency department for psychiatric admissions; a procerdural analysis

Gen, Hosp. Psychiatry 2004 sep-oct;26(5):405-10

31

Griner, -P-F

Misuse of laboratory tests and diagnostic procedures

New Engl.J.Med. 1982 307: 1336-39

32

Hales RE, Polly S, Orman D.

An evaluation of patients who received an organic mental disorder diagnosis on a psychiatric consultation-liaison service.

Gen Hosp Psychiatry. 1989 Mar;11(2):88-94.

33

Hall, -R-C-W; Beresford, -T-P

Laboratory evaluation of newly admitted psychiatric patients.

In: Handbook of Psychiatric Diagnostic Procedures ( R.C.W.Hall and T.P. Beresford, Eds.), 1984? Vol 1 Spectrum New York

34

Harms,-H e.a.

Admission laboratory testing in elderly psychiatric patients without organic mental syndromes: should it be routine?

International J. of Geriatric medicine 1994 9: 133-140

35

Hatta K, Takahashi T, Nakamura H, Yamashiro H, Endo H, Fujii S, Fukami G, Masui K, Asukai N, Yonezawa Y.

Abnormal physiological conditions in acute schizophrenic patients on emergency admission: dehydration, hypokalemia, leukocytosis and elevated serum muscle enzymes.

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 1998;248(4):180-8.

36

Hatta K, Takahashi T, Nakamura H, Yamashiro H, Matszaki I, Asukai N, Yonezawa Y.

Laboratory findings in acute schizophrenia. Relevance to medical management on emergency admission.

Gen Hosp Psychiatry. 1999 May-Jun;21(3):220-7.

37

Hodkinson HM.

Value of admission profile tests for prognosis in elderly patients.

J Am Geriatr Soc. 1981 May;29(5):206-10.

38

Honig A, Tan ES, Pop P, Philipsen H, de Wit R, van Pelt P.

The influence of consensus on the assessment of physical disease in chronic community psychiatric patients.

Psychother Psychosom. 1989;51(3):142-9.

39

Houben P.H.H. e.a.

Overwegingen van huisartsen bij het interpreteren van uitslagen van laboratoriumonderzoek

Huisarts en Wetenschap juni 2005; 48: 226-232

40

Houben P.H.H. e.a.

Redenen om laboratoriumdiagnostiek aan te vragen en interpretatie van de uitslagen

Huisarts en Wetenschap oktober 2010; 53: 524-528

41

Hubbell FA, Frye EB, Akin BV, Rucker L.

Routine admission laboratory testing for general medical patients.

Med Care. 1988 Jun;26(6):619-30.

42

Hubbell FA, Greenfield S, Tyler JL, Chetty K, Wyle FA.

The impact of routine admission chest x-ray films on patient care.

N Engl J Med. 1985 Jan 24;312(4):209-13.

43

Inspectie voor de gezondheidszorg

De somatische zorg in de GGZ wordt beter, maar schiet in de separeerkamers tekort

Den Haag, oktober 2004

44

Johnson RK, Mortimer AJ.

Routine pre-operative blood testing: is it necessary?

Anaesthesia. 2002 Sep;57(9):914-7.

45

Jongh de,-T-O-H

Hoe stelt de huisarts een diagnose? (1)

Modern Medicine 1999 nr 4: 282-287

46

Jongh de,-T-O-H

Hoe stelt de huisarts een diagnose? (2)

Modern Medicine 1999 nr 5: 422-425

47

Jongh de,-T-O-H

De diagnostiek door huisartsen

Tijdschrift voor huisartsgeneeskunde mei 2001: 160-162

48

Kaandorp C.J.E. (red.)

Compendium klinisch diagnostiek deel 1. Klinische probleemstellingen

Prelum uitgevers. , 2006

ISBN 978-90-8562-042-6

49

Kamp P, Rosse RB.

Benefits of routine laboratory investigations.

Br J Psychiatry. 1990 Oct;157:620-1. No abstract available.

50

Kanich W, Brady WJ, Huff JS, Perron AD, Holstege C, Lindbeck G, Carter CT.

Altered mental status: evaluation and etiology in the ED.

Am J Emerg Med. 2002 Nov;20(7):613-7.

51

Khan SA, Miskelly FG, Platt JS, Bhattachryya BK.

Missed diagnoses among elderly patients discharged from an accident and emergency department.

J Accid Emerg Med. 1996 Jul;13(4):256-7.

52

Koczapski A.B. e.a.

Estimation of fuid intake in polydipsic schizophrenics

Schizophrenia Research, 1989, vol. 2, nr.1

53

Kolman, P

The value of laboratory investigations of elderly psychiatric patients

J.Clin. Psychiatry 1984 45:112-116

54

Kolman, P

Predicting the results of routine tests in elderly psychiatric patients admitted to hospital

J.Clin. Psychiatry 1985 46:532-534

55

Korn CS, Currier GW, Henderson SO.

"Medical clearance" of psychiatric patients without medical complaints in the Emergency Department.

J Emerg Med. 2000 Feb;18(2):173-6.

56

Koran L.M. e.a.

Medical disorders among patients admitted to a public-sector psychiatric inpatient-unit

Psychiatric services website psychservices.psychiatryonline.org. Dec. 2002, vol. 53 no 12 page 1623-1625

57

Leeuwen van, -R

Leverfuncties, wat zeggen die?

Boerhaave cursus 1997

58

Leeuwen van,-Y-D

De ervaringskennis van huisartsen

Huisarts en Wetenschap februari 1998 41: 80-84

59

Leo RJ, Batterman-Faunce JM, Pickhardt D, Cartagena M, Cohen G.

Utility of thyroid function screening in adolescent psychiatric inpatients.

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997 Jan;36(1):103-11.

60

Lewis JH, Bowron PR, Learoyd BM.

A survey of drug usage among patients admitted to a psychiatric hospital.

Med J Aust. 1985 Mar 18;142(6):344-6.

61

Meijer de, -P-H-E-M

Onbegrepen leverfunctiestoornissen

Boerhaave cursus Diagnostische strategieën mei 2002

62

Mookhoek EJ

Patterns of somatic disease in residential psychiatric patients (serveys of dyspepsia, diabetes and skin disease)

Dissertatie RU Groningen, 2010

63

Mookhoek EJ, Sterrenburg-vd Nieuwegiessen IM.

Screening for somatic disease in elderly psychiatric patients.

Gen Hosp Psychiatry. 1998 Mar;20(2):102-7.

64

Mookhoek, -E-J;Sterrenburg-Nieuwegiessen v.d. -C-M

Annual laboratory screening for chronic hospitalized elderly psychiatric patients - Habit or necessety

Int.J.Geriatric Psychiatry 1996 11: 477-481

65

Mozes B, Haimi-Cohen Y, Halkin H.

Yield of the admission complete blood count in medical inpatients.

Postgrad Med J. 1989 Aug;65(766):525-7.

66

Mulder T. , Reus de R.

Psychiatrische ziekten beschermen niet tegen een somatische aandoening

Ned. Tijdschr. v Geneesk. 2001; 145: 1333-6

67

Neirinck G. e.a.

Somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen psychiatrische patiënten in Vlaamse algemene ziekehuizen

Tijdschrift voor psychiatrie, 2006, 48,3; 175-183

68

NHG e.a.

LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek

2012

69

Oldenburg,-B e.a.

Beleid bij verhoogde serumwaarden van aminotransferasen zonder symptomen, in het bijzonder bij non-alcoholische steatohepatitis

Ned. Tijdschr. v Geneesk.1999 143: 506-509

70

Olshaker JS, Browne B, Jerrard DA, Prendergast H, Stair TO.

Medical clearance and screening of psychiatric patients in the emergency department.

Acad Emerg Med. 1997 Feb;4(2):124-8.

71

Onbekend

Een evaluatie van de periodieke klinisch chemische screening bij psychiatrische patiënten opgenomen op de longstay-afdeling

Interne publicatie Reinier van Arkel, Vught, 1983

72

Overbeek, -W-A e.a.

Neurolues in de psychiatrie: verrassende onderliggende aandoeningen bij 3 patiënten

Ned Tijdschr Geneeskd 2003 147: 495-499

73

Pekelharing J.M. e.a.

Compendium klinisch diagnostiek deel 2.

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek

Prelum uitgevers. , 2009

ISBN 978-90-8562-013-6

74

Pelt van

Koolhydraat-deficiënt transferrine: een nieuwe biochemische marker voor chronisch overmatig alcoholgebruik

Ned. Tijdschr. v Geneesk.1997 141: 773-777

75

Penninx B.W.J.H. e.a.

Vitamin B12 deficiency and depression in physically disabled older women

A.J.Psychiatry 157:715-721, May 2000

76

Penninx B.W.J.H., Dyck van R.

Depressie en somatische comorbiditeiet

Ned. Tijdschr. v Geneesk. 2010; 154: A1784

77

Phelan M, Grant B.

Medical history-taking in psychiatry

Advances in psychiatric treatment 2008; 14: 229-234

78

Rapp MS, Bibr J, Campbell K.

The use of laboratory tests in a psychiatric hospital.

Can J Psychiatry. 1992 Mar;37(2):137-9. Review.

79

Roberts MC, Emsley RA, Jordaan GP.

Screening for syphilis and neurosyphilis in acute psychiatric admissions.

S Afr Med J. 1992 Jul;82(1):16-8.

80

Roca RP, Breakey WR, Fischer PJ.

Medical care of chronic psychiatric outpatients.

Hosp Community Psychiatry. 1987 Jul;38(7):741-5.

81

Rose B.D.

Polydipsia and hyponatremia in patients with mental illness

Website uptodate.com Last literature review mei 2011

82

Ryan WG, Roddam RF, Grizzle WE.

Thyroid function screening in newly admitted psychiatric inpatients.

Ann Clin Psychiatry. 1994 Mar;6(1):7-12.

83

Schippers, -E-F e.a.

Sterke toename van het aantal syfilispatiënten in Nederland: vroegtijdige herkenning en behandeling van groot belang

Ned Tijdschr Geneeskd 2004 148: 1221-1226

84

Sheline Y, Kehr C.

Cost and utility of routine admission laboratory testing for psychiatric inpatients.

Gen Hosp Psychiatry. 1990 Sep;12(5):329-34.

85

Silver H.

Vitamin B12 levels are low in hospitalized psychiatric patients.

Isr J Psychiatry Relat Sci. 2000;37(1):41-5.

86

Smeets,-E-H-J; Beurskens, -R

De oogst van acht jaar serologische screening op lues

Interne publicatie PMS Vijverdal Maastricht, nov. 1981

87

Smithuis, -L-O-M-J

 

Simpel formulier voor lab-onderzoek maakt einde aan toenemende onoverzichtelijkheid

Tijdschr. v. Huisartsgeneeskunde, jaargang 21, nr. 7/8, augustus 2004 blz 232-235

88

Swolfs S.N. e.a.

De meerwaarde van een somatische screening op een polikliniek psychiatrie

Tijdschrift voor psychiatrie, 2011, 53, 4; 201-210

89

Ta K, Westermeyer J, Neider J.

Physical disorders among Southeast Asian refugee outpatients with psychiatric disorders.

Psychiatr Serv. 1996 Sep;47(9):975-9.

90

Tabas,-G-H; Vanek,-M-S

Is 'routine' laboratory testing a thing of the past? Current recommendations regarding screening.

Postgrad-Med. 1999 Mar; 105(3): 213-20; quiz 227

91

Trimbos-instituut

Programma reintegratie

Inventarisatie van “best practices” voor GGZ clienten met co-morbide somatische diagnose

November 2006

92

Verstappen,-W-H e.a.

Diagnostisch toetsoverleg vermindert overbodig gebruik aanvullende diagnostiek door huisartsen

Huisarts en Wetenschap februari 2004 47: 127

93

Vieweg W.V.R. e.a.

Estimating daily urine volume in chronic psychosis

Schizophrenia Research, 1992, vol. 8, 89-91 Letter to the editors

94

Weide van der, -J

Standaard laboratoriumonderzoek bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

COBO bulletin 1998 : 3-5

95

Weijden v.d. –T

Het aanvragen van laboratoriumtests bij patiënten met onbegrepen klachten

Huisarts en Wetenschap aug. 2004 47: 404-407

96

White AJ, Barraclough B.

Benefits and problems of routine laboratory investigations in adult psychiatric admissions.

Br J Psychiatry. 1989 Jul;155:65-72.

97

White, -A-J; Barraclough, -B

Benefits and problems of routine laboratory investigations in adult psychiatric admissions

Brit.J.Psychiatry 1989 155: 65-72

98

Wiersinga W.J e.a.

De diagnostiek van vitamine-B12-deficientie herzien

Ned. Tijdschr. v Geneesk. 2005; 149(50): 2789-94

99

Willett AB, King T.

Implementation of laboratory screening procedures on a short-term psychiatric inpatient unit.

Dis Nerv Syst. 1977 Nov;38(11):867-70.

100

Wolf-Klein G.

Screening examinations in the elderly: which are worthwhile?

Geriatrics. 1989 Dec;44(12):36-8, 41-2, 47. Review.

101

Wurst FM, Kempter C, Metzger J, Seidl S, Alt A.

Ethyl glucuronide: a marker of recent alcohol consumption with clinical and forensic implications.

Alcohol. 2000 Feb;20(2):111-6.

102

Young,-G-P

CBC or not CBC? That is the question.

Ann-Emerg-Med. 1986 Mar; 15(3): 367-71

103

Zaat,-J

Moet testgebruik wel verbeterd worden?

Huisarts en Wetenschap februari 2004 47: 126

104

Zun LS, Hernandez R, Thompson R, Downey L.

Comparison of EPs' and psychiatrists' laboratory assessment of psychiatric patients.

Am J Emerg Med. 2004 May;22(3):175-80.

 

 

 

Bronnen:

 

 • Medline (meSH database)

 • The Cochrane Collaboration

 • Cebam.be (Belgian branch of the Cochrane collaboration): DARE (database of abstracts of reviews of effects)

 • Universiteitsbibliotheek Maastricht. Connecteum: DOAJ (directory of open access jounals)

 • Trimbos databank

 • Oderzoekinformatie.nl. (NARCIS)

 • Google scolar

 • Uptodate.com

 • Website van GGZ Nederland

 • GGD kennisnet

 • NHG-standaarden